KARIYA@Mitsuo Detailed biography
 
1981 Master's degree from Tokyo University of Agriculture and Technology,
Electric Engineering .
1981-1998 Toshiba Corporation
1992-1994 Hoffmann Eitle Patent Law Firm in Munich
1998-2007 Lucent Technologies/Alcatel-Lucent
2007-2019 General Electric Company
2019 Tokyo-Hirakawa Law Office
   Mitsuo Kariya joined the firm in 2019 as a counsel thereto, after serving as Licensing Vice President at GE Japan for 12 years, IP Senior Manager at Lucent Technologies Japan for 9 years and Patent Group Manager and various IP legal roles at Toshiba for 17 years. Mr. Kariya has particular expertise in the fields of Semiconductor, Electronic Component, Computer, Wired and Wireless Telecommunication, Video/Audio Codec, Healthcare Device, Motor Drive System, Elevator and Electric Train System. Mr. Kariya has plenty of experiences in patent prosecution for domestic and foreign patent filings. He has good understanding on the differences in patent practices between Europe, US and Japan from the experiences at the European patent law firm and the US companies.
   Through the licensing experiences, he gained a deep insight into patent prosecution for obtaining strong patents which survive counterarguments by potential licensees/competitors. He is also active in the Licensing Executives Society and has been developing professional network which would help client’s licensing and defense activities.
   You can communicate with him effectively verbally in English.

Professional Admissions:
Member of Japan Patent Attorneys Association

Professional Activities:
Vice President of Licensing Executives Society Japan

Main Publications:
Author and Editorial Board Member of “WINDS from Japan” since 2005,
Editor in Chief 2014-2018 https://www.lesj.org/en/winds/backnumber/
H O M E
  (c) 2006 TOKYO-HIRAKAWA Patent/Law Office
all right reserved.